Bresil – Daryell Dickson Menezes Xavier se yon pwofesè Jiu Jitsu ki bat epi vyole yon timoun ki gen 1 an ak 8 mwa. Sak pi grav ankò, li se bòpè timoun sa. Apre timoun nan finn mouri, pwofesè a pran yon avoka epi li pote tèt li bay lapolis, kon li rive, lapolis kenbe l pou yon afè de 30 jou. Pandan li nan prizon kote yo mete l la, gen plis ke 20 prizonye ki atake l, yo bat li byen bat, apre sa, yo tout vyole l len apre lòt. Tout sa fèt paske prizonye yo fache dèske misye bat yon ti moun ki gen yon timoun ki gen 1 an ak 8 mwa, rive a vyole timoun nan e menm lakoz timoun sa pèdi lavi l.
vyol
Apre sekirite prizon an finn mennen pwofesè a al pran swen, kote doktè panse l byen panse, tout kote li blese yo, figi li, do li, sitou bò dèyè l ki te benyen ak san, sekirite yo pran bopè a epi yo re-mete l nan ak prizonye yo ankò, prizonye yo re-bat li ankò, yo retire tout pansman doktè te mete sou li yo, epi tout 20 prizonye yo re-vyole pwofesè a ankò.
prizon