POU PIBLIKASYON IMEDYAT: Deklarasyon de Oliver Duret. Mwen konnen pou kèk mwa gen moun ki panse ke mwen te konfonn oubyen endesiziv sou ki djaz mwen ta dwe chwazi antre T-Vice avèk DAT7. Verite a, mwen reyèlman t’ap lite ak desizyon an sou plizyè nivo. Premyeman, mwen se yon homme de fanmiy; Mwen toujou vle gen yon bon modèl pou pitit gason’m ak pou mwen kapab sipòte fanmiy mwen. Dezyèmman, mwen kwè kèlkeswa si wi ou nan yon biznis oubyen nan yon relasyon pèsonèl gen 2 prensipal engredyan ki ka fè yon relasyon fleri; se respè ak lwayote, san 2 engredyan sa yo ou ka gen anpil difikilte pou ou etabli kontantman nan relasyon sa.

Mwen p’ap bay manti, mwen pa’t kontan nan T-Vice. Mwen pran sa an konsiderasyon ke mesye sa yo te ban’m yon opòtinite ke mwen ap toujou gen rekonesans pou li ak fanatik yo ki te resevwa’m e sipòte’m jis jounen jodi an; ou ka wè poukisa mwen te jwenn desizyon kite T-Vice lan difisil. Lè Dat7 te rele’m pou mwen patisipe, pou’m di’w, mwen te kontan, men mwen te ezite paske mwen pa’t konnen ki jan fanatik yo t’ap pran sa. Ti-Eddy, Ti-Tanbou ak mwen te toujou gen yon bon relasyon ak respè pandan nou te nan T-Vice. Yo te pwouve’m lwayote tou.

Se konsa, apre mwen vin gen plis klète ki te soti nan diferan kote: sipò fanmi’m, sipò kèk moun ki enfliye’m nan endistri mizik Ayisyen e bien sûr fanatik mwen yo; Mwen te santi li te lè pou m’ te pran yon desizyon ke m’ap kontan ak li e se sa ki fè mwem yon manm ofisyèl nan Dat7 efikas imedyatman.

Mwen trè konfidans si yo bay chans a Dat7 li pral youn nan meyè Gwoup Mizik endistri a gen pou’l ofri. Depi’m soti nan T-Vice mwen ap travay avèk anpil dilijans ak mesye yo, pou nou ka ba ou yon bagay nouvo e diferan. Gwoup la avèk mwen pral fè grand premyè nou trè byento. Mwen mande pou sipò ou e mwen pwomèt nou p’ap desi.

Mwen swete nou yon jwayez fèt ak sekirite. Mèsi!

[su_youtube url=”http://youtu.be/iNifFqSerm4″ autoplay=”yes”]

FOR IMMEDIATE RELEASE: Statement from Oliver Duret. I know for a few months I’ve come across as being confused and indecisive as to which band I wanted to be in far as T-Vice and Dat7 was concerned. Truth is, I really did struggle with the decision on many levels. First and foremost, I’m a family man; I always want to be a good role model for my son and to be able to provide for my family. Second, I believe regardless whether you’re in a business or personal relationship there are two main ingredients that makes a relationship fruitful; respected and loyalty and without those two ingredients you may have a hard time establishing happiness in that relationship.

It’s no secret I wasn’t happy with T-Vice. Taking into consideration these guys gave me an opportunity that I will forever be grateful for and the fans that welcomed me and support me to this day; one may see why one would find the decision to leave T-Vice to be a difficult one. When Dat7 called upon me to participate I must admit, i was happy yet reluctant because I didn’t know how the fans would take it. Ti-Eddy, Ti-Tanbou and I have always had a great and respectful relationship during our time in T-Vice. They’ve proven their loyalty to me as well.

So after gaining much clarity that came from many places: my family’s support, the support of some of the most influential Haitian music industry personalities and of course my fans; I felt it was time for me to make a decision that I’m content with and that’s to be an official member of Dat7 effective immediately.

I’m very confident if given the chance Dat7 will be one of the greatest bands the industry has to offer. Since my departure from T-Vice I’ve been working diligently with the guys to give you something new and different to gravitate to. The band and I will be making our debut really soon. I ask for your support and I promise we will not disappoint.

I wish you guys a happy and safe holidays. Thank you!

olivier-Duret